Strona główna Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SPÓŁKI GK MURAPOL

 

I. Definicje
 

 1.1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 j.t. z późn. zm.).

1.2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.

1.4. Usługodawca – usługodawca w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

 • i. Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) ul. Dworkowa 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000275523, REGON: 072695687, NIP: 5471932616, która świadczy Usługi za pośrednictwem serwisu https://www.murapol.pl/
 • ii. Murapol Real Estate S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (34-300) ul. Dworkowa 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030723, REGON: 350757002, NIP: 6771007078, która świadczy Usługi za pośrednictwem serwisu https://www.murapolre.pl/.
 • iii. MyMurapol Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (34-300) przy ul. Dworkowa 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370635, REGON: 241781309, NIP: 5472128336, która świadczy Usługi za pośrednictwem serwisu https://my.murapol.pl/;

 1.5. Serwis – jedna ze stron internetowych dostępna pod adresem:

             i. https://www.murapol.pl
             ii. https://www.murapolre.pl
             iii. https://my.murapol.pl

 za pośrednictwem której Usługodawca wskazany w punkcie 1.4. świadczy Usługi na podstawie Regulaminu.

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Usługi.

1.7. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu, której przedmiotem jest świadczenie Usług.

1.8. Strefa Klienta – zbiór Usług i funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Konta Użytkownika dostępnych po dokonaniu Rejestracji oraz każdorazowym Logowaniu.

1.9. Konto – indywidualne konto Użytkownika umożliwiające dostęp do Strefy Klienta.

1.10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta w Strefie Klienta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę w serwisie https://www.murapol.pl/.

1.11. Logowanie – uwierzytelnienie Użytkownika w Strefie Klienta poprzez podanie adresu e-mail i Hasła wskazanych przy Rejestracji.

1.12. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, niezbędny do zalogowania się Użytkownika do jego konta w Strefie Klienta.

1.13. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

II. Postanowienia ogólne
 

2.1. Przedmiot Regulaminu. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.

2.2. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja postanowień. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Usług określonych w Regulaminie. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 

       III. Rodzaj i zakres świadczonych usług
 

3.1. Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu https://www.murapol.pl/. Murapol S.A. świadczy:

 • i. usługę interaktywnego formularza umożliwiającego założenie Konta Użytkownika w Strefie Klienta;
 • ii. usługę interaktywnego formularza „Zapytaj o mieszkanie” umożliwiającego zamówienie oferty, rezerwację oferty, kontakt w sprawie oferty;
 • iii. usługę interaktywnego formularza „Zadzwońcie do mnie teraz” umożliwiającego zamówienie kontaktu telefonicznego;
 • iv. usługę interaktywnego formularza umożliwiającego zgłoszenie do konkursu „Program 5000”;
 • v. usługę interaktywnego formularza „Kredyty” umożliwiającego zamówienie kontaktu w sprawie oferty kredytowej.;
 • vi. usługę interaktywnego formularza „Kupimy grunty” umożliwiającego przesłanie oferty gruntów;
 • vii. usługę interaktywnego formularza „Buduj z nami” umożliwiającego przesłanie oferty podwykonawców.

3.2. Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu https://www.murapolre.pl/ Murapol Real Estate S.A. świadczy usługę interaktywnego formularza kontaktowego.

3.3. Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu https://my.murapol.pl/. MyMurapol Sp. z o.o. świadczy:

 • i. usługę zapisu do newslettera;
 • ii. usługę interaktywnego formularza umożliwiającego zamówienie oferty kredytowej.
   

       IV. Rejestracja w Strefie Kienta
 

4.1. Czynności niezbędne dla dokonania Rejestracji. W trakcie Rejestracji w Strefie Klienta Użytkownik dokonuje następujących czynności:

 • i. wypełnienie formularza dostępnego pod adresem https://www.murapol.pl/strefa-klienta/rejestracja poprzez podanie adresu e-mail, hasła, imienia, nazwiska oraz numeru telefonu;
 • ii. potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje postanowienia w nim zawarte;
 • iii. potwierdzenie Rejestracji poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail podany podczas Rejestracji lub skopiowanie go i wklejenie do paska url przeglądarki.

4.2. Fakultatywne zgody Użytkownika. Fakultatywnie, podczas Rejestracji Użytkownik może wyrazić dobrowolne zgody na:

 • i. przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu produktów i usług Murapol S.A. oraz – w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na udostępnienie danych – innych podmiotów z grupy kapitałowej Murapol;
 • ii. przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Murapol S.A. oraz – w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na udostępnienie danych – przez inne podmioty z grupy kapitałowej Murapol;
 • iii. wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego przez Murapol S.A. oraz – w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na udostępnienie danych – przez inne podmioty z grupy kapitałowej Murapol;
 • iv. udostępnienie danych osobowych innym podmiotom z grupy kapitałowej Murapol w celach marketingu produktów i usług tych podmiotów.

4.3. Moment zawarcia Umowy. Do zawarcia Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi wraz z dokonaniem potwierdzenia Rejestracji w sposób wskazany w punkcie 4.1. (iii).

4.4. Dostęp do Strefy Klienta. Po dokonaniu skutecznej Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w Strefie Klienta, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu adresu e-mail podanego przy Rejestracji oraz Hasła.

4.5. Obowiązki Użytkownika. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z usługi Konta Użytkownika w Strefie Klienta, Użytkownik zobowiązany jest do:

 • i. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich;
 • ii. aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta Użytkownika w Strefie Klienta;
 • iii. zachowania w tajemnicy Hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.

4.6. Odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła.
 

        V. Czas trwania umowy
 

 5.1. Czas trwania Umowy. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

5.2. Uprawnienie Użytkownika do wypowiedzenia Umowy. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@murapol.pl.

5.3. Uprawnienie Usługodawcy do wypowiedzenia Umowy. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę w przypadku naruszenia przez Użytkownika, w trakcie korzystania z Serwisu, przepisów obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu.

 

       VI. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 

6.1. Specyfikacja techniczna sprzętu. Prawidłowe korzystanie z Usług przez Użytkownika jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez sprzęt oraz system teleinformatyczny użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • i. posiadać jeden z następujących systemów operacyjnych: Microsoft® Windows® w  wersji 7, 8, 8.1, 10 albo wyższy;
 • ii. posiadać aktywny i prawidłowo działający dostęp do Internetu;
 • iii. korzystać z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome® for Windows® (wersja 52 lub nowsza), Mozilla® Firefox® (wersja 48 lub nowsza), Microsoft®, Edge® (wersja 34 lub nowsza);
 • iv. przeglądarka internetowa wskazana powyżej akceptuje pliki cookies.

6.2. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi.

6.3. Czasowa przerwa w korzystaniu z Serwisu. W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w systemie czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu Usługodawca zastrzega na swoją rzecz prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.

6.4. Prawidłowe korzystanie z Serwisu. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a  także do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i powtrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń.

6.5. Korzystanie z Serwisu zgodnie z normami oraz przepisami prawa. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z normami społecznymi i obyczajowymi oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

6.6. Prawo Usługodawcy do ograniczenia korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Usługodawca może wstrzymać lub pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

6.7. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz służą wyłącznie celom informacyjnym.

6.8. Poglądowy charakter wizualizacji i zdjęć zamieszczanych w Serwisie. Przedstawione w Serwisie wizualizacje, modele budynków oraz ich zdjęcia maja charakter poglądowy i mogą ulec zmianie w toku projektowania.

6.9. Ochrona treści zamieszczanych w Serwisie. Serwis zawiera treści chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz. 1191 j.t. z późn. zm.), ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U.  z  2017 r. poz. 776 j.t. z późn. zm.) oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w Serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
 

     VII. Ochrona danych osobowych
 

7.1. Administrator danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.

7.2. Polityka Prywatności. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisów działających pod adresami:

zostały określone w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.murapol.pl/polityka-prywatnosci.

 

    VIII. Pliki cookies
 

8.1. Pliki typu cookie. Usługodawca może wykorzystywać pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.

8.2. Polityka Prywatności. Zasady wykorzystywania plików typu cookie przez Usługodawców Serwisów działających pod adresami:

zostały określone w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.murapol.pl/polityka-prywatnosci.
 

       IX. Tryb postępowania reklamacyjnego
 

9.1. Zgłaszanie reklamacji. Reklamacje dotyczące świadczonych Usług mogą być zgłaszane przez Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@murapol.pl.

9.2. Termin udzielenia odpowiedzi. Usługodawca rozpatrzy reklamację oraz powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

9.3. Zakres odpowiedzialności Usługodawcy. Usługodawca odpowiada za świadczone Usługi wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu.

9.4. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

9.5. Prawa Konsumenta. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • i. poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej;
 • ii. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

9.6. Rozpatrywanie reklamacji – mediacja. Działania mediacyjne określone w punkcie 9.5. (i), zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2018 poz. 1930 j.t. z późn zm.), są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9.7. Stałe polubowne sądy konsumenckie. Stałe polubowne sądy konsumenckie, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2018 poz. 1930 j.t. z późn zm.), określone w punkcie 9.5. (ii) są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu wynikłego z zawartej umowy przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa właściwy akt prawny.

9.8. Rzecznik Konsumentów. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje również prawo zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Usługodawcą, w tym do wystąpienia przez wskazane powyżej podmioty do Usługodawcy w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

9.9. ODR. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsumenci mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Usługodawca zastrzega, że ze względów niezależnych od niego powyższa procedura może być niedostępna dla Konsumenta w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, co jest uzależnione od ustawodawstwa w danym państwie.

9.10. Informacja. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Usługodawca ma obowiązek przekazać Konsumentowi, w odpowiedzi na reklamację, na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyraża na to zgody. Jeśli Usługodawca wyraził taką zgodę, jest on zobowiązany od razu wskazać Konsumentowi, który podmiot jest właściwy do rozpatrywania takich sporów. Brak takiej informacji oznacza automatycznie, że Usługodawca zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądem.
 

        X. Postanowienia końcowe
 

 10.1. Zmiana postanowień Regulaminu. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie pod warunkiem zachowania jakichkolwiek praw nabytych Konsumenta. Informacja o zmianie Regulaminu jest przekazywana poprzez zawarcie w ramach zasobów Serwisu Regulaminu w nowym brzmieniu oraz poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika posiadającego Konto w Strefie Klienta. W razie braku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika w terminie 14 dni od dnia przekazania informacji o zmianie Regulaminu uważa się, że zmiana została zaakceptowana.

10.2. Klauzula salwatoryjna. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W  miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

10.3. Sąd właściwy. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny w Bielsku-Białej.

10.4. Prawo właściwe. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10.5. Udostępnienie Regulaminu. Aktualna treść Regulaminu w języku polskim jest publikowana pod adresem https://www.murapol.pl/regulamin w sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

10.6. Wejście w życie Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2020 r.

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close