Strona główna Regulamin Promocji-18

REGULAMIN PROMOCJI „Małe mieszkanie lub apartament inwestycyjny – dobra inwestycja. Lokale od 28 mkw. – bonusy o wartości do 205 tys. zł.”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.   Niniejszy Regulamin Promocji (dalej: „Regulamin”) określa ogólne zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej pn.: „Małe mieszkanie lub apartament inwestycyjny – dobra inwestycja. Lokale od 28 mkw. – bonusy o wartości do 205 tys. zł.” (dalej „Promocja”). Promocja obejmuje Pakiet Bonusów opisany szczegółowo w §3 Regulaminu.

2.   Organizatorem Promocji jest Home Credit Group Finanse i Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej, przy ul. Dworkowej 4 49, 43-300 Bielsko – Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370635, NIP: 5472128336, REGON: 241781309 (dalej „Organizator”), z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000,00 zł, przy udziale spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Murapol.

3.   Patronem Promocji jest Spółka MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej, przy ul. Dworkowej 4, 43-300 Bielsko - Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275523, NIP: 5471932616, REGON: 072695687, z kapitałem akcyjnym 2.040.000,00 zł, w całości opłaconym, zwana dalej „MURAPOL”.

4.   Promocja obowiązuje w dniach 5 - 30 czerwca 2023 r. (dalej „Czas Trwania Promocji”) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.   Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujących czynności prawnych w celach niezwiązanych z prowadzoną przez daną osobę działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnik”).  

6.   Udział w Promocji jest dobrowolny.

7.   Regulamin określa zasady udziału w organizowanej Promocji i zawiera stosowne reguły postępowania, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do udziału w Promocji.

8.   Do Promocji mogą być zaliczone wyłącznie umowy deweloperskie lub przedwstępne, w której to umowie w sposób jednoznaczny zawarto informację wskazującą na chęć wzięcia udziału w Promocji.

§ 2 WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

1.   Promocja dotyczy 200 wybranych przez Organizatora Lokali Mieszkalnych, dalej: „Lokale Mieszkalne” oraz Apartamentów Inwestycyjnych, dalej: „Apartamenty Inwestycyjne”, łącznie zwanych dalej: „Lokale” spośród nieruchomości znajdujących się w ofercie Organizatora i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Murapol na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z każdego z następujących miast i w następujących ilościach: Gdańsk – 12, Bydgoszcz – 20, Toruń – 15, Łódź – 20, Poznań – 20, Chorzów – 10, Sosnowiec – 15, Siewierz – 15, Tychy - 15, Wrocław – 15, Kraków – 20 oraz Bielsko-Biała – 10 dla Lokali Mieszkalnych, a także: Gdańsk – 8 oraz Toruń – 5 dla Apartamentów Inwestycyjnych.

2.   Uczestnik w ramach Promocji może skorzystać najwyżej z jednego Pakietu Bonusów w związku z nabyciem jednego Lokalu.

3.   Uczestnik w celu skorzystania z Promocji powinien prawidłowo uzupełnić formularz znajdujący się na landingach:  

https://landing.murapol.pl/dobra-inwestycja-ogolny
https://landing.murapol.pl/dobra-inwestycja-lodz
https://landing.murapol.pl/dobra-inwestycja-wroclaw
https://landing.murapol.pl/dobra-inwestycja-poznan
https://landing.murapol.pl/dobra-inwestycja-kujawsko-pomorskie
https://landing.murapol.pl/dobra-inwestycja-krakow
https://landing.murapol.pl/dobra-inwestycja-slask
https://landing.murapol.pl/dobra-inwestycja-gdansk

4.   W formularzu, o którym mowa w ust. 3 powyżej Uczestnik podaje swoje dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko i telefon kontaktowy oraz adres e-mail, a także precyzuje lokalizację Lokalu, którą jest zainteresowany.  

5.   W odpowiedzi na zgłoszenie niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 48 godzin Uczestnik otrzyma od Organizatora (na podany w formularzu adres e-mail) Listę Lokali z oferty Organizatora spełniających kryteria lokalizacyjne wskazane w formularzu, wraz z określonym i właściwym dla danego Lokalu Pakietem Bonusów, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, przy czym podane na liście ceny poszczególnych Lokali z uwzględnieniem wartości Pakietu Bonusów pozostają wiążące dla Organizatora przez kolejne 24 godziny liczone od otrzymania listy Lokali przez Uczestnika. Po upływie wskazanych 24 godzin, celem pozyskania aktualnej listy Lokali konieczne jest ponowne wypełnienie przez Uczestnika formularza zgodnie z § 2 ust. 3 i 4. Ujęcie Lokalu na liście, o której mowa powyżej, nie wyłącza go ze sprzedaży poza promocyjnej prowadzonej równolegle w Czasie Trwania Promocji.

6.   Aby wziąć udział w Promocji oraz otrzymać z tego tytułu Pakiet Bonusów, o którym mowa w § 3, Uczestnik jest zobowiązany spełnić łącznie następujące warunki:  

a)    zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu;

b)    w dniach 5 - 30 czerwca 2023 r. dokonać bezpośrednio u Organizatora (lub spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Murapol) rezerwacji Lokalu oraz podpisać bezpośrednio w jednym z biur sprzedaży Organizatora umowę rezerwacyjną wraz z zapłatą tzw. opłaty rezerwacyjnej zgodnie z podpisaną umową [nie mniej niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)], przy uwzględnieniu treści § 1 ust. 8 Regulaminu;

c)         zawrzeć z Organizatorem (lub spółką wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Murapol) umowę przedwstępną lub umowę deweloperską w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, w nieprzekraczalnym terminie wynikającym z treści podpisanej umowy rezerwacyjnej i wpłacić pierwszą transzę płatności według harmonogramu z umowy przedwstępnej lub deweloperskiej, jednakże nie mniej aniżeli 10% ceny nabycia Lokalu wynikającej z umowy przedwstępnej lub umowy deweloperskiej.

7.   Promocja kierowana jest do nowych klientów oraz dotychczasowych klientów pod warunkiem, że nie rozwiążą ani nie odstąpią od umów z Organizatorem (lub spółką wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Murapol) zawartych z dniem rozpoczęcia Promocji w celu skorzystania z Promocji.

8.   W przypadku, w którym po skorzystaniu z Promocji dojdzie do zmiany Nabywcy poprzez zawarcie umowy cesji Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanego Pakietu Bonusów tj. zostanie wykluczony z Promocji i zostanie obciążony kosztami wynikającymi z różnicy pomiędzy ceną wybranego Lokalu w standardowej ofercie, a ceną za jaką Loka został mu zaoferowany w ramach Promocji z uwzględnieniem wartości otrzymanego Pakietu Bonusów. 

9.   Każdy uczestnik w ramach Promocji może zamówić wideo-rozmowę z doradcą klienta, który pomoże w doborze Lokalu i odpowie na wszystkie pytania dotyczące Lokalu i jego sprzedaży. Korzystanie z wideo-rozmowy jest dobrowolne.  

10.  Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

11. Sprzedaż Lokalu w ramach Promocji musi nastąpić przy zastosowaniu standardowego harmonogramu płatności odpowiadającego poszczególnym etapom budowy określonym w prospekcie Informacyjnym stanowiącym załącznik do umowy deweloperskiej lub umowy przedwstępnej.

§ 3 PAKIET BONUSÓW 

1.   Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu Uczestnik Promocji, który spełni łącznie wszystkie warunki wskazane w § 2 Regulaminu otrzyma:

a)   rabat na cenę Lokalu,

b)   system SMART HOME w wersji premium (szczegółowy zakres funkcjonalności systemu SMART HOME w wersji premium określony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu),

c)   dotyczy wybranych Lokali– do 2 Miejsc Postojowych rozumianych jako prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego zewnętrznego lub w hali garażowej zlokalizowanego na nieruchomości wspólnej dla budynku, w którym zlokalizowany jest Lokal objęty Promocją (dalej: „Miejsce Postojowe”). Powyższe przy zastrzeżeniu, że na moment poprzedzający przyznanie Uczestnikowi Pakietu Bonusów w zakresie Miejsca Postojowego na tej nieruchomości wspólnej dla budynku, w którym zlokalizowane jest Mieszkanie objęte Promocją istnieje dostępne, tzn. nie zarezerwowane lub zbyte, Miejsce Postojowe. Nie dotyczy miejsc zlokalizowanych na  zewnętrznych działkach infrastrukturalno-drogowych,

Lista Lokali szczegółowo obrazuje zestaw ww. bonusów jaki wiąże się z danym Lokalem (dalej „Pakiet Bonusów”).

2.   Lokale z określanym przez Organizatora Pakietem Bonusów właściwym dla danego Lokalu zostaną wskazane na Liście Lokali, o której mowa w ust. 1 powyżej, która zostanie przesłana do Uczestnika zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu. 

§ 4 DANE OSOBOWE

 1.   Podanie danych osobowych za pomocą formularza aplikacyjnego jest dobrowolne, przy czym jest warunkiem wzięcia udziału w Promocji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w akcji promocyjnej.

2.   Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator (dalej: Administrator"). Z Administratorem można skontaktować przez e-mail: iod@murapol.pl

3.   Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: rodo@murapol.pl.

4.   Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej jako: „RODO”.

5.   Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

a)    Włączenia Uczestnika do Promocji i wykonania postanowień Regulaminu Promocji zaakceptowanego przez Uczestnika (w tym w celu przyznawania Pakietu Bonusów, rozpatrywania reklamacji i realizowania innych praw i obowiązków wynikających z Regulaminu). Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b)    Dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrona przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;

c)    Realizacji obowiązków prawnych Administratora w zakresie rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

d)    Prowadzenie działań marketingowych w zakresie oferty Organizatora bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

e)    Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Uczestnika - w celu prowadzenia działań marketingowych oferty Administratora z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane będą przetwarzane w tym celu do czasu wycofania zgody na takie działanie.

6.   Dane Uczestników mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:  

a)    Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora niezbędne usługi, np. dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych. Podmioty te związane są z Administratorem umowami, na podstawie których zobowiązane są do działania zgodnie z instrukcjami Administratora i do niewykorzystywania danych osobowych do własnych celów;

b)    Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

c)    Właściwej spółce w ramach Grupy Kapitałowej Murapol, która odpowiada za sprzedaż Lokalu wskazanego przez Uczestnika w formularzu aplikacyjnym, w celu zawarcia z Uczestnikiem umowy rezerwacyjnej. Podstawą prawną przekazania danych osobowych Uczestnika jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań przed zawarciem umowy z Uczestnikiem, zgodnie z żądaniem Uczestnika.     

7.   Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Uczestników.

8.   Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do uzyskania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Informujemy, że warunki skorzystania z ww. praw są określone w przepisach prawa, wobec czego prawa te nie mają charakteru bezwzględnego. W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt pod adresem rodo@murapol.pl.

9.   Dane Uczestników nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.  

10.   Okres przechowywania Danych Uczestników jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Zasadniczo, Organizator będzie przechowywać dane Uczestników do czasu ostatecznego rozliczenia Pakietu Bonusów przekazywanego Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Programu oraz do upływu okresów przechowywania dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczej zgodnie z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości. W przypadku osób, które przesłały do Organizatora formularz aplikacyjny, o którym mowa w § 2 ust. 3 powyżej, a które nie stały się Uczestnikami, dane osobowe takich osób będą przechowywane przez Organizatora.

11.  W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Danych Uczestników przez Administratora, Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (www.uodo.gov.pl).

12.  Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Administratora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie w formie pisemnej lub elektronicznej oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

§ 5 REKLAMACJE

1.   Wszelkie reklamacje związane z promocją „Małe mieszkanie lub apartament inwestycyjny – dobra inwestycja. Lokale od 28 mkw. – bonusy o wartości do 205 tys. zł.” mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy rezerwacyjnej na Lokal wybrany przez Uczestnika (decyduje data wpływu do Organizatora).

2.   O zachowaniu terminu decyduje data wysłania reklamacji.

3.   Reklamację w formie pisemnej należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora tj. Home Credit Group Finanse i Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Dworkowa 4, 43-300 Bielsko – Biała, z dopiskiem: reklamacja „Małe mieszkanie lub apartament inwestycyjny – dobra inwestycja. Lokale od 28 mkw. – bonusy o wartości do 205 tys. zł.”

4.   Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać obligatoryjnie: imię i nazwisko i dokładny adres Uczestnika, fakultatywnie adres e-mail Uczestnika, dane nabywanego Lokalu (w tym numer roboczy, miasto, nazwę inwestycji) jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

5.   O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od doręczenie reklamacji Organizatorowi.

6.   Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora.

7.   Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

8.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarie, błędy i nieprawidłowości będące wynikiem zakłóceń, awarii systemów informatycznych i transferu informacji drogą elektroniczną.

§ 6 POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

1.   Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości rabatu w postaci Promocji ani otrzymania jego ekwiwalentu pieniężnego. Regulamin nie zwalnia Uczestników Promocji z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

2.   Organizator ma prawo odmówić wzięcia udziału w Promocji zarówno przed jak i po przesłaniu przez Uczestnika formularza aplikacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu, w stosunku do Uczestnika, wobec którego Organizator powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.

3.   W sytuacji powzięcia przez Organizatora uzasadnionych podejrzeń co do Uczestnika o działania sprzeczne z Regulaminem, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń, Organizator przedstawi Uczestnikowi wyniki przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na adres Organizatora. Regulamin dostępny jest również w biurach sprzedaży Organizatora oraz na stronach internetowych Organizatora:   

https://landing.murapol.pl/dobra-inwestycja-ogolny
https://landing.murapol.pl/dobra-inwestycja-lodz
https://landing.murapol.pl/dobra-inwestycja-wroclaw
https://landing.murapol.pl/dobra-inwestycja-poznan
https://landing.murapol.pl/dobra-inwestycja-kujawsko-pomorskie
https://landing.murapol.pl/dobra-inwestycja-krakow
https://landing.murapol.pl/dobra-inwestycja-slask
https://landing.murapol.pl/dobra-inwestycja-gdansk

2.   Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronach internetowych Organizatora:

https://landing.murapol.pl/dobra-inwestycja-ogolny
https://landing.murapol.pl/dobra-inwestycja-lodz
https://landing.murapol.pl/dobra-inwestycja-wroclaw
https://landing.murapol.pl/dobra-inwestycja-poznan
https://landing.murapol.pl/dobra-inwestycja-kujawsko-pomorskie
https://landing.murapol.pl/dobra-inwestycja-krakow
https://landing.murapol.pl/dobra-inwestycja-slask
https://landing.murapol.pl/dobra-inwestycja-gdansk

3.   Regulamin z zastrzeżeniem Regulaminu Ubezpieczenia, jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

4.   W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Promocji.

5.   Wykluczony Uczestnik traci prawo do rabatu w postaci Promocji, Organizator może żądać zwrotu rabatu lub jego równowartości.

6.   Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w  pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne. 

7.   Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Szczegółowy zakres funkcjonalności Systemu SMART HOME w wersji Premium

benefit

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close