REGULAMIN PROMOCJI „Twoje pierwsze mieszkanie w zasięgu ręki! 195 mieszkań w promocji w 12 miastach.”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejszy Regulamin Promocji (dalej: „Regulamin”) określa ogólne zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej pn.: „Twoje pierwsze mieszkanie w zasięgu ręki! 195 mieszkań w promocji w 12 miastach.” (dalej „Promocja”). Promocja obejmuje Pakiet Bonusów opisany szczegółowo w §3 Regulaminu.

2.    Organizatorem Promocji jest Home Credit Group Finanse i Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej, przy ul. Dworkowej 4 49, 43-300 Bielsko – Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370635, NIP: 5472128336, REGON: 241781309 (dalej „Organizator”), z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000,00 zł, przy udziale spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Murapol.

3.    Patronem Promocji jest Spółka MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej, przy ul. Dworkowej 4, 43-300 Bielsko - Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275523, NIP: 5471932616, REGON: 072695687, z kapitałem akcyjnym 2.040.000,00 zł, w całości opłaconym, zwana dalej „MURAPOL”.

4.    Promocja obowiązuje w dniach 3 - 31 sierpnia 2023 r. (dalej „Czas Trwania Promocji”) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.    Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujących czynności prawnych w celach niezwiązanych z prowadzoną przez daną osobę działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego(dalej: „Uczestnik”).

6.    Udział w Promocji jest dobrowolny.

7.    Regulamin określa zasady udziału w organizowanej Promocji i zawiera stosowne reguły postępowania, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do udziału w Promocji.

8.    Do Promocji mogą być zaliczone wyłącznie umowy deweloperskie lub przedwstępne, w której to umowie w sposób jednoznaczny zawarto informację wskazującą na chęć wzięcia udziału w Promocji.

 

§ 2 WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

1.   Promocja dotyczy 195 wybranych przez Organizatora Lokali Mieszkalnych, dalej: „Lokale Mieszkalne” lub „Lokale” spośród nieruchomości znajdujących się w ofercie Organizatora i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Murapol na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z każdego z następujących miast i w następujących ilościach: Bielsko-Biała – 15 mieszkań, Bydgoszcz – 15 mieszkań, Chorzów – 15 mieszkań, Gdańsk – 15 mieszkań, Kraków – 15 mieszkań, Łódź – 20 mieszkań, Poznań – 15 mieszkań, Siewierz – 15 mieszkań, Sosnowiec – 20 mieszkań, Toruń – 20 mieszkań, Tychy – 15 mieszkań oraz Wrocław – 15 mieszkań.

2.    Uczestnik w ramach Promocji może skorzystać najwyżej z jednego Pakietu Bonusów w związku z nabyciem jednego Lokalu.

3.    Uczestnik w celu skorzystania z Promocji powinien prawidłowo uzupełnić formularz znajdujący się na landingach:  

landing.murapol.pl/bezpieczny-kredyt2procent-sierpien23-ogolny

landing.murapol.pl/bezpieczny-kredyt2procent-sierpien23-slask

landing.murapol.pl/bezpieczny-kredyt2procent-sierpien23-krakow

landing.murapol.pl/bezpieczny-kredyt2procent-sierpien23-wroclaw

landing.murapol.pl/bezpieczny-kredyt2procent-sierpien23-gdansk

landing.murapol.pl/bezpieczny-kredyt2procent-sierpien23-lodz

landing.murapol.pl/bezpieczny-kredyt2procent-sierpien23-kujawsko-pomorskie

landing.murapol.pl/bezpieczny-kredyt2procent-sierpien23-poznan

4.    W formularzu, o którym mowa w ust. 3 powyżej Uczestnik podaje swoje dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko i telefon kontaktowy oraz adres e-mail, a także precyzuje lokalizację Lokalu, którą jest zainteresowany.  

5.    W odpowiedzi na zgłoszenie niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 48 godzin Uczestnik otrzyma od Organizatora (na podany w formularzu adres e-mail) Listę Lokali z oferty Organizatora spełniających kryteria lokalizacyjne wskazane w formularzu, wraz z określonym i właściwym dla danego Lokalu Pakietem Bonusów, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, przy czym podane na liście ceny poszczególnych Lokali z uwzględnieniem wartości Pakietu Bonusów pozostają wiążące dla Organizatora przez kolejne 24 godziny liczone od otrzymania listy Lokali przez Uczestnika. Po upływie wskazanych 24 godzin, celem pozyskania aktualnej listy Lokali konieczne jest ponowne wypełnienie przez Uczestnika formularza zgodnie z § 2 ust. 3 i 4. Ujęcie Lokalu na liście, o której mowa powyżej, nie wyłącza go ze sprzedaży poza promocyjnej prowadzonej równolegle w Czasie Trwania Promocji.

6.    Aby wziąć udział w Promocji oraz otrzymać z tego tytułu Pakiet Bonusów, o którym mowa w § 3, Uczestnik jest zobowiązany spełnić łącznie następujące warunki:  

a)     zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu;

b)    w dniach 3 - 31 sierpnia 2023 r. dokonać bezpośrednio u Organizatora (lub spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Murapol) rezerwacji Lokalu oraz podpisać bezpośrednio w jednym z biur sprzedaży Organizatora umowę rezerwacyjną wraz z zapłatą tzw. opłaty rezerwacyjnej zgodnie z podpisaną umową [nie mniej niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)], przy uwzględnieniu treści § 1 ust. 8 Regulaminu;

c)           zawrzeć z Organizatorem (lub spółką wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Murapol) umowę przedwstępną lub umowę deweloperską w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, w nieprzekraczalnym terminie wynikającym z treści podpisanej umowy rezerwacyjnej i wpłacić pierwszą transzę płatności według harmonogramu z umowy przedwstępnej lub deweloperskiej, jednakże nie mniej aniżeli 10% ceny nabycia Lokalu wynikającej z umowy przedwstępnej lub umowy deweloperskiej.

7.    Promocja kierowana jest do nowych klientów oraz dotychczasowych klientów pod warunkiem, że nie rozwiążą ani nie odstąpią od umów z Organizatorem (lub spółką wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Murapol) zawartych z dniem rozpoczęcia Promocji w celu skorzystania z Promocji.

8.    W przypadku, w którym po skorzystaniu z Promocji dojdzie do zmiany Nabywcy poprzez zawarcie umowy cesji Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanego Pakietu Bonusów tj. zostanie wykluczony z Promocji i zostanie obciążony kosztami wynikającymi z różnicy pomiędzy ceną wybranego Lokalu w standardowej ofercie, a ceną za jaką Lokal został mu zaoferowany w ramach Promocji z uwzględnieniem wartości otrzymanego Pakietu Bonusów. 

9.    Każdy uczestnik w ramach Promocji może zamówić wideo-rozmowę z doradcą klienta, który pomoże w doborze Lokalu i odpowie na wszystkie pytania dotyczące Lokalu i jego sprzedaży. Korzystanie z wideo-rozmowy jest dobrowolne.  

10.  Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

11. Sprzedaż Lokalu w ramach Promocji musi nastąpić przy zastosowaniu standardowego harmonogramu płatności odpowiadającego poszczególnym etapom budowy określonym w prospekcie Informacyjnym stanowiącym załącznik do umowy deweloperskiej lub umowy przedwstępnej.

 

§ 3 PAKIET BONUSÓW

1.    Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu Uczestnik Promocji, który spełni łącznie wszystkie warunki wskazane w § 2 Regulaminu otrzyma:

a)    rabat na cenę Lokalu,

b)    system SMART HOME w wersji premium (szczegółowy zakres funkcjonalności systemu SMART HOME w wersji premium określony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu),

c)    dotyczy wybranych Lokali – Miejsce Postojowe rozumiane jako prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego zewnętrznego lub w hali garażowej zlokalizowanego na nieruchomości wspólnej dla budynku, w którym zlokalizowany jest Lokal objęty Promocją (dalej: „Miejsce Postojowe”). Powyższe przy zastrzeżeniu, że na moment poprzedzający przyznanie Uczestnikowi Pakietu Bonusów w zakresie Miejsca Postojowego na tej nieruchomości wspólnej dla budynku, w którym zlokalizowane jest Mieszkanie objęte Promocją istnieje dostępne, tzn. nie zarezerwowane lub zbyte, Miejsce Postojowe. Nie dotyczy miejsc zlokalizowanych na  zewnętrznych działkach infrastrukturalno-drogowych,

 

Lista Lokali szczegółowo obrazuje zestaw ww. bonusów jaki wiąże się z danym Lokalem (dalej „Pakiet Bonusów”).

 2.    Lokale z określanym przez Organizatora Pakietem Bonusów właściwym dla danego Lokalu zostaną wskazane na Liście Lokali, o której mowa w ust. 1 powyżej, która zostanie przesłana do Uczestnika zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu. 

 

§ 4 DANE OSOBOWE

1.    Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu Uczestnik Promocji, który spełni łącznie wszystkie warunki wskazane w § 2 Regulaminu otrzyma:

a)    rabat na cenę Lokalu,

b)    system SMART HOME w wersji premium (szczegółowy zakres funkcjonalności systemu SMART HOME w wersji premium określony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu),

c)    dotyczy wybranych Lokali – Miejsce Postojowe rozumiane jako prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego zewnętrznego lub w hali garażowej zlokalizowanego na nieruchomości wspólnej dla budynku, w którym zlokalizowany jest Lokal objęty Promocją (dalej: „Miejsce Postojowe”). Powyższe przy zastrzeżeniu, że na moment poprzedzający przyznanie Uczestnikowi Pakietu Bonusów w zakresie Miejsca Postojowego na tej nieruchomości wspólnej dla budynku, w którym zlokalizowane jest Mieszkanie objęte Promocją istnieje dostępne, tzn. nie zarezerwowane lub zbyte, Miejsce Postojowe. Nie dotyczy miejsc zlokalizowanych na  zewnętrznych działkach infrastrukturalno-drogowych.

Lista Lokali szczegółowo obrazuje zestaw ww. bonusów jaki wiąże się z danym Lokalem (dalej „Pakiet Bonusów”).

2.    Lokale z określanym przez Organizatora Pakietem Bonusów właściwym dla danego Lokalu zostaną wskazane na Liście Lokali, o której mowa w ust. 1 powyżej, która zostanie przesłana do Uczestnika zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu. 

 

§ 5 REKLAMACJE

1.    Wszelkie reklamacje związane z promocją „Twoje pierwsze mieszkanie w zasięgu ręki! 195 mieszkań w promocji w 12 miastach.” mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy rezerwacyjnej na Lokal wybrany przez Uczestnika (decyduje data wpływu do Organizatora).

2.    O zachowaniu terminu decyduje data wysłania reklamacji.

3.    Reklamację w formie pisemnej należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora tj. Home Credit Group Finanse i Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Dworkowa 4, 43-300 Bielsko – Biała, z dopiskiem: reklamacja „Twoje pierwsze mieszkanie w zasięgu ręki! 195 mieszkań w promocji w 12 miastach.”

4.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać obligatoryjnie: imię i nazwisko i dokładny adres Uczestnika, fakultatywnie adres e-mail Uczestnika, dane nabywanego Lokalu (w tym numer roboczy, miasto, nazwę inwestycji) jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

5.    O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od doręczenie reklamacji Organizatorowi.

6.    Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora.

7.    Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarie, błędy i nieprawidłowości będące wynikiem zakłóceń, awarii systemów informatycznych i transferu informacji drogą elektroniczną.

 

§ 6 POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

1.    Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości rabatu w postaci Promocji ani otrzymania jego ekwiwalentu pieniężnego. Regulamin nie zwalnia Uczestników Promocji z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

2.    Organizator ma prawo odmówić wzięcia udziału w Promocji zarówno przed jak i po przesłaniu przez Uczestnika formularza aplikacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu, w stosunku do Uczestnika, wobec którego Organizator powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.

3.  W sytuacji powzięcia przez Organizatora uzasadnionych podejrzeń co do Uczestnika o działania sprzeczne z Regulaminem, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń, Organizator przedstawi Uczestnikowi wyniki przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.    Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na adres Organizatora. Regulamin dostępny jest również w biurach sprzedaży Organizatora oraz na stronach internetowych Organizatora:      

landing.murapol.pl/bezpieczny-kredyt2procent-sierpien23-ogolny

landing.murapol.pl/bezpieczny-kredyt2procent-sierpien23-slask

landing.murapol.pl/bezpieczny-kredyt2procent-sierpien23-krakow

landing.murapol.pl/bezpieczny-kredyt2procent-sierpien23-wroclaw

landing.murapol.pl/bezpieczny-kredyt2procent-sierpien23-gdansk

landing.murapol.pl/bezpieczny-kredyt2procent-sierpien23-lodz

landing.murapol.pl/bezpieczny-kredyt2procent-sierpien23-kujawsko-pomorskie

landing.murapol.pl/bezpieczny-kredyt2procent-sierpien23-poznan

2.    Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronach internetowych Organizatora:

landing.murapol.pl/bezpieczny-kredyt2procent-sierpien23-ogolny

landing.murapol.pl/bezpieczny-kredyt2procent-sierpien23-slask

landing.murapol.pl/bezpieczny-kredyt2procent-sierpien23-krakow

landing.murapol.pl/bezpieczny-kredyt2procent-sierpien23-wroclaw

landing.murapol.pl/bezpieczny-kredyt2procent-sierpien23-gdansk

landing.murapol.pl/bezpieczny-kredyt2procent-sierpien23-lodz

landing.murapol.pl/bezpieczny-kredyt2procent-sierpien23-kujawsko-pomorskie

landing.murapol.pl/bezpieczny-kredyt2procent-sierpien23-poznan

3.    Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

4.    W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Promocji.

5.    Wykluczony Uczestnik traci prawo do rabatu w postaci Promocji, Organizator może żądać zwrotu rabatu lub jego równowartości.

6.    Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w  pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne. 

7.    Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Szczegółowy zakres funkcjonalności Systemu SMART HOME w wersji Premium

benefit

Formularz kontaktowy

close