Strona główna Regulamin Promocji-8

REGULAMIN PROMOCJI „Weź urlop od kredytu na nowe mieszkanie nawet na 2 lata”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Niniejszy Regulamin Promocji (dalej: „Regulamin”) określa ogólne zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej pn.: „Weź urlop od kredytu na nowe mieszkanie nawet  na 2 lata” (dalej „Promocja”). Promocja obejmuje premię opisaną szczegółowo w §3 Regulaminu (dalej „Premia” lub „Bonus”).

2.      Celem Promocji jest promocja oferty Organizatora w zakresie oferowanych lokali mieszkalnych, jak również zachęcanie do skorzystania z tej oferty poprzez zakup lokali mieszkalnych.

3.      Organizatorem Promocji jest Home Credit Group Finanse i Nieruchomości Sp z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej, przy ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko – Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370635, NIP: 5472128336, REGON: 241781309, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000 zł zwana dalej „Organizator”, przy udziale spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Murapol według Załącznika nr 1 do Regulaminu (dalej zwanych również jako „Deweloper”).

4.      Patronem Promocji jest Spółka MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej, przy ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275523, NIP 5471932616, REGON 072695687, z kapitałem akcyjnym 2.040.000,00 zł, w całości opłaconym, zwana dalej „MURAPOL”.

5.      Promocja odbywać się będzie w dniach od 15 do 30 września 2022 r. (dalej „Czas Trwania Promocji”) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Czas Trwania Promocji może zostać wydłużony o czym Organizator Promocji poinformuje na stronach internetowych:

 

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu-warszawa

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu-poznan

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu-malopolska

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu-kujawsko-pomorskie

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu-lodz

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu-gdansk

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu-slask

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu-wroclaw

6.      Promocja, o której mowa w Regulaminie skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujących z Organizatorem (lub spółką wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Murapol wskazaną w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu; dalej również jako „Deweloper”) czynności prawnych w celach niezwiązanych z prowadzoną przez daną osobę działalnością gospodarczą lub zawodową, to jest konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnik”).

7.      Udział w Promocji jest dobrowolny.

8.      Regulamin określa zasady udziału w organizowanej Promocji i zawiera stosowne reguły postępowania, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do udziału w Promocji.

9.      Spełnienie przez Uczestnika wszystkich warunków skorzystania z Promocji opisanych w niniejszym Regulaminie skutkuje przyznaniem i wypłatą na rzecz Uczestnika Premii w postaci środków pieniężnych na dowolny cel, której wysokość i sposób wypłaty pozostają w relacji do przedłożonego Deweloperowi przez Uczestnika harmonogramu spłaty kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez Uczestnika na zakup od Dewelopera mieszkania objętego Promocją oraz do ceny tego mieszkania, na zasadach szczegółowo opisanych w dalszych postanowieniach niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z Promocji nie zwalnia Uczestnika w żadnej części z jego zobowiązań z umowy kredytu, jaką zawarł albo zawrze z bankiem udzielającym mu kredytu na zakup mieszkania od Dewelopera, w tym nie zwalnia Uczestnika ze spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem wynikającym z tej umowy. Organizator, Patron Promocji ani Deweloper w wyniku objęcia Uczestnika Promocją nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec kogokolwiek za terminową i należytą spłatę kredytu mieszkaniowego przez Uczestnika. Promocji nie należy utożsamiać z żadną formą rządowego wsparcia dla kredytobiorców.

 

§ 2 WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

1.       Promocja dotyczy 400 wybranych przez Organizatora Lokali Mieszkalnych, dalej: „Mieszkania”, spośród nieruchomości znajdujących się w ofercie Organizatora i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Murapol na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z wybranych miast, w których prowadzona jest sprzedaż lokali, w następujących ilościach: Bydgoszcz  - 31 Mieszkań, Gliwice – 25 Mieszkań, Katowice – 4 Mieszkania, Kraków – 30 Mieszkań, Łódź – 31 Mieszkań, Sosnowiec – 32 Mieszkania, Toruń – 30 Mieszkań, Tychy – 30 Mieszkań, Warszawa – 30 Mieszkań, Wrocław – 35 Mieszkań, Wieliczka – 31 Mieszkań, Poznań – 33 Mieszkania, Siewierz – 29 Mieszkań, Gdańsk – 29 Mieszkań.

2.       Promocją objęte są wyłącznie lokale mieszkalne będące w ofercie MURAPOL i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Murapol, sprzedawane Uczestnikowi po cenie ofertowej - katalogowej, to jest po cenie, która nie uwzględnia żadnych rabatów, upustów ani premii innych niż przewidziana w niniejszym Regulaminie, przy czym ograniczenie to nie dotyczy opcji ubezpieczenia WARTA od utraty stałego źródła dochodów lub pobytu w szpitalu w wyniku wypadku, o ile opcja ta przysługuje i została wybrana w Umowie rezerwacyjnej na lokal mieszkalny. Warunkiem niezbędnym objęcia danej transakcji Promocją jest, aby kompletacja przedmiotu sprzedaży oraz cena sprzedaży – każda z osobna - dokładnie odpowiadały kompletacji i cenie przedmiotu sprzedaży zakomunikowanych Uczestnikowi w przesłanej mu zgodnie z ust. 6 poniżej Liście Mieszkań z oferty Organizatora spełniających kryteria lokalizacyjne wskazane w formularzu i podlegających Promocji. Dodatkowo, sprzedaż lokalu mieszkalnego w ramach Promocji musi nastąpić przy zastosowaniu standardowego harmonogramu płatności, który w przypadku umów deweloperskich odpowiada poszczególnym etapom budowy określonym w prospekcie informacyjnym, stanowiącym załącznik do umowy deweloperskiej.

3.       Uczestnik w ramach Promocji może skorzystać najwyżej z jednego Bonusu w związku z nabyciem jednego lokalu mieszkalnego. Ograniczenie to nie dotyczy opcji ubezpieczenia WARTA od utraty stałego źródła dochodów lub pobytu w szpitalu w wyniku wypadku, o ile opcja ta przysługuje i została wybrana w Umowie rezerwacyjnej na lokal mieszkalny.

4.       Uczestnik w celu skorzystania z Promocji powinien prawidłowo uzupełnić formularz aplikacyjny znajdujący się na stronach internetowych:

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu-warszawa

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu-poznan

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu-malopolska

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu-kujawsko-pomorskie

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu-lodz

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu-gdansk

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu-slask

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu-wroclaw

 

5.       W formularzu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Uczestnik podaje swoje dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, telefon kontaktowy i adres e-mail, a także precyzuje lokalizację Mieszkania, którą jest zainteresowany.  

6.       W odpowiedzi na zgłoszenie niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 48 godzin, Uczestnik otrzyma od Organizatora (na podany w formularzu adres e-mail) Listę Mieszkań z oferty Organizatora spełniających kryteria lokalizacyjne wskazane w formularzu i podlegających Promocji. Ujęcie Mieszkalnia na liście, o której mowa powyżej, nie wyłącza go ze sprzedaży pozapromocyjnej prowadzonej równolegle w Czasie Trwania Promocji.

7.       Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik jest zobowiązany spełnić łącznie wszystkie następujące warunki:

a)      zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu;

b)     w dniach od 16 do 30 września 2022 r. dokonać bezpośrednio u Organizatora (lub spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Murapol) rezerwacji lokalu mieszkalnego oraz podpisać bezpośrednio w jednym z biur sprzedaży Organizatora umowę rezerwacyjną wraz z zapłatą tzw. opłaty rezerwacyjnej zgodnie z podpisaną umową [nie mniej niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)], po cenie ofertowej - katalogowej lokalu mieszkalnego, tj. po cenie, która nie uwzględnia żadnych rabatów, upustów ani premii innych niż przewidziana w niniejszym Regulaminie, przy czym ograniczenie to nie dotyczy opcji ubezpieczenia WARTA od utraty stałego źródła dochodów lub pobytu w szpitalu w wyniku wypadku, o ile opcja ta przysługuje i została wybrana w Umowie rezerwacyjnej na lokal mieszkalny. Warunkiem niezbędnym objęcia danej transakcji Promocją jest, aby kompletacja przedmiotu sprzedaży oraz cena sprzedaży– każda z osobna - dokładnie odpowiadały kompletacji i cenie przedmiotu sprzedaży zakomunikowanych Uczestnikowi w przesłanej mu zgodnie z ust. 6 powyżej Liście Mieszkań z oferty Organizatora spełniających kryteria lokalizacyjne wskazane w formularzu i podlegających Promocji.

c)      zawrzeć z Organizatorem (lub spółką wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Murapol) umowę przedwstępną lub deweloperską, w nieprzekraczalnym terminie wynikającym z treści podpisanej umowy rezerwacyjnej i wpłacić pierwszą transzę płatności według harmonogramu z umowy przedwstępnej lub deweloperskiej, jednakże nie mniej aniżeli 25% ceny nabycia lokalu mieszkalnego wynikającej z umowy przedwstępnej lub deweloperskiej, która to cena nie uwzględnia żadnych rabatów, upustów ani premii innych niż przewidziana w niniejszym Regulaminie , przy czym ograniczenie to nie dotyczy opcji ubezpieczenia WARTA od utraty stałego źródła dochodów lub pobytu w szpitalu w wyniku wypadku, o ile opcja ta przysługuje i została wybrana w Umowie rezerwacyjnej na lokal mieszkalny. Warunkiem niezbędnym objęcia danej transakcji Promocją jest, aby kompletacja przedmiotu sprzedaży oraz cena sprzedaży – każda z osobna - dokładnie odpowiadały kompletacji i cenie przedmiotu sprzedaży zakomunikowanych Uczestnikowi w przesłanej mu zgodnie z ust. 6 powyżej Liście Mieszkań z oferty Organizatora spełniających kryteria lokalizacyjne wskazane w formularzu i podlegających Promocji.

d)     złożyć Organizatorowi w postaci skanu na adres e-mail:  informacja@murapol.pl, a także na piśmie listem poleconym na adres Organizatora, podpisany przez siebie Wniosek o wypłatę Premii (dalej: "Wniosek") w terminie 30 dni od uruchomienia pierwszej transzy kredytu, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty  umowy przedwstępnej lub deweloperskiej (wzór Wniosku stanowi Załącznik nr 2) wraz z potwierdzonym przez bank harmonogramem spłaty kredytu na lokal mieszkalny nabywany od Dewelopera, wynikającym z podpisanej przez Uczestnika umowy kredytowej (dalej: „Harmonogram”) oraz z potwierdzeniem uruchomienia pierwszej transzy tego kredytu w postaci dokumentu bankowego;

e)      uruchomić pierwszą transzę kredytu,

f)      dysponować oryginałem zawartej z Deweloperem umowy rezerwacyjnej na lokal mieszkalny objęty Promocją, w której Regulamin Promocji został wyraźnie wymieniony jako osobna pozycja na liście załączników do umowy rezerwacyjnej i obydwie strony umowy rezerwacyjnej zamieściły swoje dodatkowe parafy bezpośrednio przy tej dodatkowej pozycji listy załączników;

8.           Promocja kierowana jest do nowych klientów Dewelopera oraz dotychczasowych klientów pod warunkiem, że nie rozwiążą ani nie odstąpią od umów z Deweloperem zawartych do dnia rozpoczęcia Promocji w celu skorzystania z Promocji.

9.           W przypadku, w którym po skorzystaniu z Promocji umowa przedwstępna lub deweloperska zostanie rozwiązana bądź będzie dotknięta nieważnością lub którakolwiek ze stron odstąpi od umowy, Premia nie zostanie uczestnikowi wypłacona, a jeśli została wypłacona Uczestnik zobowiązany będzie do jej zwrotu na rachunek wskazany przez Organizatora.

10.        W przypadku, gdy dojdzie do zmiany nabywcy poprzez zawarcie zaakceptowanej przez Dewelopera umowy cesji praw i obowiązków zawartej z Deweloperem umowy deweloperskiej/umowy przedwstępnej – nowy nabywca (cesjonariusz) zachowa prawo do Premii w części niewykorzystanej przez pierwotnego nabywcę i otrzyma status Uczestnika pod następującymi warunkami:

a)      w umowie cesji zostanie wprost zastrzeżone przeniesienie praw do Premii;

b)     zakup lokalu mieszkalnego przez nowego nabywcę (cesjonariusza) będzie finansowany co najmniej częściowo z kredytu;

c)      nowy nabywca (cesjonariusz) po zawarciu umowy cesji, w terminie 30 dni od jej zawarcia,  złoży do Organizatora zgodnie z ust. 7 lit d) powyżej ponowny Wniosek o wypłatę Premii (zgodny z Załącznikiem nr 2 Regulaminu) wraz z potwierdzonym przez bank kredytujący Harmonogramem spłaty do podpisanej przez nowego nabywcę (cesjonariusza) umowy kredytowej oraz z umową cesji potwierdzającą przejście praw i obowiązków wynikających zarówno z zawartej umowy deweloperskiej/umowy przedwstępnej, jak również prawa do Premii;

d)     na dzień zawarcia umowy cesji nie doszło do wypłaty przez Organizatora na rzecz dotychczasowego Uczestnika Premii w maksymalnej wysokości zgodnie z § 3 ust. 2, przy uwzględnieniu ust. 11 poniżej.

11.        W sytuacji, gdy przysługująca Uczestnikowi Premia została wypłacona na jego rzecz w całości przed dniem zawarcia umowy cesji, o której mowa w ust. 10 powyżej, przy czym w oparciu o przedstawiony Organizatorowi harmonogram jej wysokość ustalona została na poziomie sumy pełnych 24 kolejnych rat miesięcznych kredytu, a przy tym poniżej maksymalnej wartości wynikającej z § 3 ust. 2 Regulaminu, nowy nabywca (cesjonariusz), pomimo ziszczenia się przesłanek przewidzianych w ust. 10 powyżej i przedłożenia nowego harmonogramu spłat, w oparciu o który wysokość Premii uległaby podwyższeniu, nie będzie uprawniony do domagania się od Organizatora dopłaty z tego tytułu, a zatem roszczenie o wypłatę Premii po jego stronie nie powstanie.

12.        Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

 

§ 3 PREMIA W RAMACH PROMOCJI

 

1.      Uczestnik, który spełni łącznie wszystkie warunki wskazane w § 2, otrzyma Premię pieniężną równą wysokości maksymalnie do 24 (dwudziestu czterech) pierwszych pełnych miesięcznych rat kredytu (obejmujących spłatę kapitału oraz odsetek), z uwzględnieniem limitów i zasad określonych w § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu, według przedstawionego harmonogramu o którym mowa w § 2 ust. 7 lit. d) Regulaminu, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, w szczególności § 3 ust. 2 i 3.

2.      Maksymalna wysokość Premii jaką Organizator (lub spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Murapol) może przekazać Uczestnikowi w ramach Promocji wynosi odpowiednio:

a)      przy zakupie lokalu mieszkalnego w cenie od 200 tys. złotych brutto do 250 tys. złotych brutto 
– Premia za 24 raty łącznie wyniesie maksymalnie 30 000,00 złotych;

b)     przy zakupie lokalu mieszkalnego w cenie od 250 000,01 złotych brutto do 300 tys. złotych brutto – Premia za 24 raty łącznie wyniesie maksymalnie 40 000,00 złotych;

c)      przy zakupie lokalu mieszkalnego w cenie od 300 000,01 złotych brutto do 350 tys. złotych brutto – Premia za 24 raty łącznie wyniesie maksymalnie 45 000,00 złotych;

d)     przy zakupie lokalu mieszkalnego w cenie od 350 000,01 złotych brutto do 400 tys. złotych brutto – Premia za 24 raty łącznie wyniesie maksymalnie 50 000,00 złotych;

e)      przy zakupie lokalu mieszkalnego w cenie od 400 000,01 złotych brutto do 450 tys. złotych brutto – Premia za 24 raty łącznie wyniesie maksymalnie 60 000,00 złotych;

f)      przy zakupie lokalu mieszkalnego w cenie od 450 000,01 złotych brutto do 500 tys. złotych brutto – Premia za 24 raty łącznie wyniesie maksymalnie 70 000,00 złotych;

g)     przy zakupie lokalu mieszkalnego w cenie ponad 500 000,01 złotych brutto – Premia za 24 raty łącznie wyniesie maksymalnie 80 000,00 złotych.

3.      Premia, określona zgodnie z ust. 2 powyżej, zostanie przekazana Uczestnikowi na numer rachunku bankowego wskazany przez niego we Wniosku, przy czym wypłata następować będzie w transzach kwartalnych do wyczerpania limitu kwotowego Premii wskazanego w ustępie poprzedzającym w następujących po sobie kolejno kwartałach kalendarzowych [maksymalnie 8 (ośmiu)]. Kwota brutto transzy Premii na dany kwartał kalendarzowy (przed naliczeniem i potrąceniem podatku PIT zgodnie z §3 ust.8 Regulaminu) będzie odpowiadała sumie trzech następujących po sobie rat miesięcznych kredytu mieszkaniowego, których daty zapadalności przypadają w 3 kolejnych miesiącach kalendarzowych tego kwartału kalendarzowego, powiększonej o 11,11%;  z zastrzeżeniem nieprzekraczalnego limitu kwotowego Premii podanego w ustępie poprzedzającym, którego kwota stanowi łączny maksymalny przychód Uczestnika z tytułu Premii, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) zgodnie z §3 ust. 8 Regulaminu. Każda tak obliczona wypłata transzy Premii zostanie przekazana na rachunek bankowy Uczestnika do 25. dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego danego kwartału kalendarzowego.

4.      Podstawą do wypłaty Premii w transzach na zasadach przewidzianych w ust. 2 i 3 powyżej będzie przedstawiony przez Uczestnika potwierdzony przez bank kredytujący Harmonogram spłat rat kredytowych wraz z Wnioskiem o wypłatę Premii złożonym przez Uczestnika z zachowaniem wymogów z §2 ust. 7 lit. d) powyżej.

5.      W przypadku, gdy pomiędzy dostarczeniem do Organizatora harmonogramu spłat rat kredytowych zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 2 ust. 7 lit. d) a wypłatą ostatniej części Premii na zasadach przewidzianych w ust. 2 i 3 powyżej dojdzie do zaktualizowania harmonogramu spłat przez bank udzielający Uczestnikowi kredytu na zakup lokalu mieszkalnego od Dewelopera, Uczestnik zobowiązany będzie dostarczyć do Organizatora aktualny Harmonogram co najmniej w formie e-mailowej na adres: informacja@murapol.pl, pod rygorem uznania za aktualny ostatniego doręczonego Organizatorowi Harmonogramu. Dostarczenie Harmonogramu lub dokonanie jego aktualizacji przez bank po wypłacie ostatniej części Premii ustalonej w oparciu o ostatni doręczony Organizatorowi Harmonogram pozostaje bez wpływu na przyjętą wysokość Premii. Przekazanie przez Uczestnika Organizatorowi zaktualizowanego Harmonogramu, przewidującego wzrost wysokości miesięcznej raty kredytu, nie może skutkować otrzymaniem przez Uczestnika wyrównania transz za kwartały kalendarzowe już zakończone na dzień przekazania Organizatorowi przez Uczestnika zaktualizowanego Harmonogramu.

6.      Otrzymaną Premię Uczestnik może przeznaczyć na dowolny cel.

7.      Spełnienie warunków do udzielenia Premii będzie weryfikowane wobec Uczestnika po otrzymaniu przez Organizatora Wniosku Uczestnika.

8.      Łączna kwota Premii będzie stanowiła przychód Uczestnika niezwiązany z prowadzoną przez niego działalnością tzw. przychód z innych źródeł. Wypłacana efektywnie kwota Premii na rzecz Uczestnika zostanie pomniejszona przez Organizatora o podatek dochodowy pobrany i odprowadzony przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, którego stawka na dzień rozpoczęcia Promocji wynosi 10%.

 § 4 DANE OSOBOWE

 

1.      Podanie danych osobowych za pomocą formularza aplikacyjnego jest dobrowolne, przy czym jest warunkiem wzięcia udziału w Promocji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w akcji promocyjnej.

2.      Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator (dalej: Administrator"). Z Administratorem można skontaktować przez e-mail: iod@murapol.pl

3.      Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: rodo@murapol.pl.

4.      Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej jako: „RODO”.

5.      Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

a)      Włączenia Uczestnika do Promocji i wykonania postanowień Regulaminu Promocji zaakceptowanego przez Uczestnika (w tym w celu przyznawania Bonusu, rozpatrywania reklamacji i realizowania innych praw i obowiązków wynikających z Regulaminu). Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b)     Dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrona przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;

c)      Realizacji obowiązków prawnych Administratora w zakresie rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

d)     Prowadzenie działań marketingowych w zakresie oferty Organizatora bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

e)      Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Uczestnika - w celu prowadzenia działań marketingowych oferty Administratora z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane będą przetwarzane w tym celu do czasu wycofania zgody na takie działanie.

6.      Dane Uczestników mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów: 

a)      Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora niezbędne usługi, np. dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych. Podmioty te związane są z Administratorem umowami, na podstawie których zobowiązane są do działania zgodnie z instrukcjami Administratora i do niewykorzystywania danych osobowych do własnych celów;

b)     Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

c)      Właściwej spółce w ramach Grupy Kapitałowej Murapol, która odpowiada za sprzedaż mieszkania wskazanego przez Uczestnika w formularzu aplikacyjnym, w celu zawarcia z Uczestnikiem umowy rezerwacyjnej. Podstawą prawną przekazania danych osobowych Uczestnika jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań przed zawarciem umowy z Uczestnikiem, zgodnie z żądaniem Uczestnika.     

7.      Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Uczestników.

8.      Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do uzyskania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Informujemy, że warunki skorzystania z ww. praw są określone w przepisach prawa, wobec czego prawa te nie mają charakteru bezwzględnego. W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt pod adresem rodo@murapol.pl.

9.      Dane Uczestników nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej. 

10.   Okres przechowywania Danych Uczestników jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Zasadniczo, Organizator będzie przechowywać dane Uczestników do czasu ostatecznego rozliczenia wszelkich Bonusów przekazywanych Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Programu oraz do upływu okresów przechowywania dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczej zgodnie z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości. W przypadku osób, które przesłały do Organizatora formularz aplikacyjny, o którym mowa w § 2 ust. 4 powyżej, a które nie stały się Uczestnikami, dane osobowe takich osób będą przechowywane przez Organizatora.

11.   W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Danych Uczestników przez Administratora, Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (www.uodo.gov.pl).

12.   Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Administratora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie w formie pisemnej lub elektronicznej oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

 

§ 7 REKLAMACJE

 

1.      Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać Organizatorowi w trakcie trwania Promocji oraz w terminie 14 dni od wypłaty przez Organizatora ostatniej Premii, Wsparcia, Kwoty Zabezpieczenia oraz udzielenia Rabatu.

2.      O zachowaniu terminu decyduje data wysłania reklamacji.

3.      Reklamację w formie pisemnej należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora tj. Home Credit Group Finanse i Nieruchomości Sp z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej, przy ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko – Biała, z dopiskiem reklamacja Weź urlop od kredytu na nowe mieszkanie nawet  na 2 lata. Reklamacja może zostać również wysłana na adres e-mail: [reklamacje@murapol.pl].

4.      Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać obligatoryjnie: imię i nazwisko i dokładny adres Uczestnika, fakultatywnie adres e-mail Uczestnika, dane nabywanego lokalu mieszkalnego (w tym numer roboczy, miasto, nazwę inwestycji) jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

5.      O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od doręczenia reklamacji Organizatorowi.

6.      Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora.

7.      Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

 

§ 8 POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

 

1.      Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Promocji wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji, jak również odmówić wzięcia udziału w Promocji po przesłaniu przez Uczestnika formularza aplikacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu, w stosunku do Uczestnika, wobec którego Organizator powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.

2.      W sytuacji powzięcia przez Organizatora uzasadnionych podejrzeń co do Uczestnika o działania sprzeczne z Regulaminie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń, Organizator przedstawi Uczestnikowi wyniki przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na adres Organizatora. Regulamin dostępny jest również we wszystkich biurach sprzedaży Organizatora oraz na stronach internetowych:

2.      Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronach internetowych Organizatora:

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu-warszawa

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu-poznan

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu-malopolska

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu-kujawsko-pomorskie

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu-lodz

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu-gdansk

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu-slask

https://landing.murapol.pl/urlop-od-kredytu-wroclaw

3.      Regulamin z zastrzeżeniem Regulaminu Ubezpieczenia, jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

4.    W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Promocji.

5.    Wykluczony Uczestnik traci prawo do udziału w Promocji, Organizator może żądać zwrotu tego, co Uczestnik otrzymał w ramach Promocji, bądź równowartości  otrzymanego w ramach Promocji przysporzenia.

6.    Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w  pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne. 

7.    Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU

 

Zestawienie spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Murapol S.A. na dzień 15.09.2022 r.:

   Spółka
1. Murapol Projekt sp. z o.o. 1 Sp.j.
2. Murapol Projekt sp. z o.o. 3 Sp.j.
3. Murapol Projekt sp. z o.o. 10 sp.j.
4. Murapol Projekt sp. z o.o. 11 sp.j.
5. Murapol Projekt sp. z o.o. 12 Sp.j.
6. Murapol Projekt sp. z o.o. 16 Sp.j.
7. Murapol Projekt 26 sp. z o.o.
8. Murapol Projekt 27 sp. z o.o. 
9. Murapol Projekt 34 sp. z o.o. 
10. Murapol Projekt 35 sp. z o.o.
11. MURAPOL PROJEKT SP. Z O.O. DEWELOPER Sp.j.
12. MURAPOL PROJEKT SP. Z O.O. WOLA Sp.j.
13. MURAPOL Projekt SP. Z O.O. NOWE WINOGRADY sp.j.
14. Murapol Projekt Sp. z.o.o Nowe Czyżyny Sp.j.
15. Murapol Wola House Sp. z o.o.
16. Murapol Projekt Sp. z o.o. 2014 Sp.j.
17. MURAPOL PROJEKT Sp. z o.o. GARBARNIA sp. j.
18. Murapol Projekt Sp. z o.o. GDA II Sp.j
19. MURAPOL PROJEKT SP. Z O.O. GDA SKA
20. Murapol Projekt Sp. z o.o. 23 Sp.j.
21. Murapol & M Investment Sp. zo.o.
22. MURAPOL PROJEKT SP. Z O.O. SP.J.
23. MURAGER GmbH
24. MURAPOL SMIDOWICZA SP. Z O.O.
25. Murapol Projekt 37 sp. z o.o.
26. Murapol Westini Sp. z o.o.
27. Murapol Projekt 39 sp. z o.o. 
28. Murapol Projekt 41 sp. z o.o. 
29. Murapol Projekt 42 sp. z o.o. 
30. Murapol Projekt 43 sp. z o.o. 
31. Murapol Projekt 45 sp. z o.o. 
32. Murapol Projekt 46 sp. z o.o. 
33. Media Deweloper.pl sp. z o.o.
34. Murapol Projekt 59 sp. z o.o.
35. OTLA 12 sp. z o.o.
36. Murapol Nowy Złocień 23 Sp. z o.o.
37. Murapol Projekt sp. z o.o.
38. MFM Capital 2 sp. z o.o.
39. MFM Capital 3 sp. z o.o.
40. MFM Capital 4 sp. z o.o.
41. MFM Capital 5 sp. z o.o.
42. MFM Capital 6 sp. z o.o.
43. TP III Capital sp. z o.o.
44. Locomotive Management limited
45. Polski Deweloperski FIZ
46. Petrofox sp. z o.o.
47. Murapol Real Estate S.A.
48. Partner S.A. 
49. Murapol Architects Drive S.A.
50. Home Credit Group Finanse i Nieruchomości sp. z o.o.
51. Cross Bud S.A.
52. MURAPOL Centrum Usług Wspólnych SP. Z O.O.
53. Murapol Projekt sp. z o.o. 1 Sp.j.
54. Murapol Projekt sp. z o.o. 3 Sp.j.
55. Murapol Projekt sp. z o.o. 10 sp.j.
56. Murapol Projekt sp. z o.o. 11 sp.j.
57. Murapol Projekt sp. z o.o. 12 Sp.j.
58. Murapol Projekt sp. z o.o. 16 Sp.j.
59. Murapol Projekt 26 sp. z o.o.
60. Murapol Projekt 27 sp. z o.o. 
61. Murapol Projekt 34 sp. z o.o. 
62. Murapol Projekt 35 sp. z o.o.
63. MURAPOL PROJEKT SP. Z O.O. DEWELOPER Sp.j.
64. MURAPOL PROJEKT SP. Z O.O. WOLA Sp.j.
65. MURAPOL Projekt SP. Z O.O. NOWE WINOGRADY sp.j.
66. Murapol Projekt Sp. z.o.o Nowe Czyżyny Sp.j.
67. Murapol Wola House Sp. z o.o.
68. Murapol Projekt Sp. z o.o. 2014 Sp.j.
69. MURAPOL PROJEKT Sp. z o.o. GARBARNIA sp. j.
70. Murapol Projekt Sp. z o.o. GDA II Sp.j
71. MURAPOL PROJEKT SP. Z O.O. GDA SKA
72. Murapol Projekt Sp. z o.o. 23 Sp.j.
73. Murapol & M Investment Sp. zo.o.
74. MURAPOL PROJEKT SP. Z O.O. SP.J.
75. MURAGER GmbH
 

 

Załącznik nr 2 do REGULAMINU PROMOCJI

„Weź urlop od kredytu na nowe mieszkanie nawet  na 2 lata ”

 

 

……………………………………………….r.

(miejsce, data)

 

Home Credit Group Finanse i Nieruchomości Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 49

43-300 Bielsko – Biała

(firma i siedziba spółki)

 

 

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ PREMII

 

Działając w imieniu własnym, zgodnie z treścią § 2 ust. 7 lit. d), § 3 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 Regulaminu, PROMOCJI „Weź urlop od kredytu na nowe mieszkanie nawet  na 2 lata”, wnoszę/wnosimy* o wypłatę Premii, wynikającej z treści § 3 ust. 2 Regulaminu i z załączonego do niniejszego wniosku Harmonogramu spłaty kredytu na rachunek bankowy prowadzony w: ……………………………………………………………..……

 

o numerze……………………………………………………………………………………..………………….

 

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy(ów): …………………………………………………………………………..

nr zakupionego lokalu mieszkalnego: ………………………

Miasto / inwestycja: …………………………………………

 

 

 

Załączniki:

1. Potwierdzony przez bank Harmonogram spłaty kredytu.

2. Potwierdzenie uruchomenia pierwszej transzy kredytu (dokument bankowy)

 

 

 

Podpis(y):

……………………………………………………………………………..

 

Formularz kontaktowy

close