Strona główna Regulamin Promocji-4

REGULAMIN PROMOCJI „258 mieszkań z szansą na kredyt ze stałą ratą i z pakietem bonusów w 9 miastach”

*pula mieszkań objętych promocją wytypowana została przez Dewelopera w oparciu o aktualne tendencje rynkowe w obszarze kredytów hipotecznych, jako lokale potencjalnie kwalifikujące się do objęcia finansowaniem kredytowym ze stałym oprocentowaniem. Przy czym Deweloper nie uczestniczy w jakimkolwiek zakresie w obrocie kredytami mieszkaniowymi – w tym hipotecznymi, a ocena możliwości udzielenia kredytu i jego parametrów należy do wybranego przez Klienta banku oferującego kredyty mieszkaniowe.

REGULAMIN PROMOCJI

„258 mieszkań z szansą na kredyt ze stałą ratą i z pakietem bonusów w 9 miastach”*

 

1.    Niniejszy Regulamin Promocji (dalej: „Regulamin”) określa ogólne zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej pn.: „258 mieszkań z szansą na kredyt ze stałą ratą i pakietem bonusów w 9 miastach”* (dalej „Promocja”). Promocja obejmuje Pakiet Bonusów opisany szczegółowo w §3 Regulaminu.

2.    Celem Promocji jest promocja oferty Organizatora w zakresie oferowanych lokali mieszkalnych, jak również zachęcanie do skorzystania z tej oferty i zakup lokali mieszkalnych.

3.    Organizatorem Promocji jest Home Credit Group Finanse i Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej, przy ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko – Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370635, NIP: 5472128336, REGON: 241781309 (dalej „Organizator”), z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000 zł, przy udziale spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Murapol według Załącznika nr 1 do Regulaminu Promocji.

4.    Patronem Promocji jest Spółka MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej, przy ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275523, NIP 5471932616, REGON 072695687, z kapitałem akcyjnym 2.040.000,00 zł, w całości opłaconym, zwana dalej „MURAPOL”.

5.    Promocja odbywać się będzie w dniach od 23 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. (dalej „Czas Trwania Promocji”) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym Deweloper zastrzega sobie prawo wcześniejszego odwołania Promocji, zastrzegając, że nie będzie to naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. W przypadku wcześniejszego odwołania Promocji wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach internetowych Organizatora:

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-ogolny

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-torun

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-lodz

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-warszawa

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-krakow

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-wroclaw

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-slask

6.    Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujących z Organizatorem (lub spółką wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Murapol wskazaną w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu; dalej również jako „Deweloper”) czynności prawnych w celach niezwiązanych z prowadzoną przez daną osobę działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnik”). 

7.    Udział w Promocji jest dobrowolny.

8.    Regulamin określa zasady udziału w organizowanej Promocji i zawiera stosowne reguły postępowania, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do udziału w Promocji.

 

§ 2 WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

1.   Promocja dotyczy 258 wybranych przez Organizatora Lokali Mieszkalnych, dalej: „Mieszkania” spośród nieruchomości znajdujących się w ofercie Organizatora i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Murapol na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z wybranych miast, w których prowadzona jest sprzedaż lokali, w następujących ilościach: Gliwice – 30 Mieszkań, Katowice – 30 Mieszkań, Kraków – 30 Mieszkań, Łódź – 30 Mieszkań, Sosnowiec – 30 Mieszkań, Toruń – 30 Mieszkań, Tychy – 30 Mieszkań, Warszawa – 18 Mieszkań, Wrocław – 30 Mieszkań.

2.    Uczestnik w ramach Promocji może skorzystać najwyżej z jednego Pakietu Bonusów w związku z nabyciem jednego Mieszkania.

3.     Uczestnik w celu skorzystania z Promocji powinien prawidłowo uzupełnić formularz znajdujący się na landingach:  

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-ogolny

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-torun

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-lodz

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-warszawa

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-krakow

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-wroclaw

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-slask

4.    W formularzu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Uczestnik podaje swoje dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, telefon kontaktowy i adres e-mail, a także precyzuje lokalizację Mieszkania, którą jest zainteresowany.  

5.     W odpowiedzi na zgłoszenie niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 72 godzin Uczestnik otrzyma od Organizatora drogą mailową listę Mieszkań z oferty Organizatora spełniających kryteria lokalizacyjne wskazane w formularzu, wraz z określonym Pakietem Bonusów. Ujęcie Mieszkalnia na liście, o której mowa powyżej, nie wyłącza go ze sprzedaży pozapromocyjnej prowadzonej równolegle w Czasie Trwania Promocji.

6.    Aby wziąć udział w Promocji oraz otrzymać z tego tytułu Pakiet Bonusów, o którym mowa w § 3, Uczestnik jest zobowiązany spełnić łącznie następujące warunki:  

a)  zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu;

b)   w dniach od 23 maja do 30 czerwca 2022 r. dokonać bezpośrednio u Organizatora (lub spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Murapol) rezerwacji lokalu mieszkalnego oraz podpisać bezpośrednio w jednym z biur sprzedaży Organizatora umowę rezerwacyjną oraz zapłacić tzw. opłatę rezerwacyjną zgodnie z podpisaną umową [nie mniej niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)];

c)   w dniach od 23 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. zawrzeć z Organizatorem (lub spółką wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Murapol) umowę przedwstępną lub deweloperską (w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 16  września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) oraz wpłacić pierwszą transzę płatności według harmonogramu z umowy przedwstępnej lub deweloperskiej, jednakże nie mniej aniżeli 10% ceny nabycia lokalu mieszkalnego wynikającej z umowy przedwstępnej lub umowy deweloperskiej.

7.    Promocja kierowana jest do nowych klientów oraz dotychczasowych klientów pod warunkiem, że nie rozwiążą ani nie odstąpią od umów z Organizatorem (lub spółką wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Murapol) zawartych przed dniem rozpoczęcia Promocji w celu skorzystania z Promocji.

8.    W przypadku, w którym po skorzystaniu z Promocji umowa przedwstępna lub deweloperska z przyczyn nieleżących po stronie Dewelopera zostanie rozwiązana bądź będzie dotknięta nieważnością lub którakolwiek ze stron odstąpi od umowy, albo dojdzie do zmiany Nabywcy poprzez zawarcie umowy cesji Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanego Pakietu Bonusów tj. zostanie wykluczony z Promocji i zostanie obciążony kosztami wynikającymi z różnicy pomiędzy ceną wybranego Mieszkania w standardowej ofercie, a ceną za jaką Mieszkanie zostało mu zaoferowane w ramach Promocji z uwzględnieniem wartości otrzymanego Pakietu Bonusów. 

9.     Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w trakcie trwania Promocji cen ofertowych mieszkań objętych Promocją. Ceny mieszkań, co do których spełniono już warunki wymienione w § 2 ust. 6 pkt a) oraz § 2 ust. 6 b) lub c) Regulaminu nie ulegną zmianie.

11.  Sprzedaż Mieszkania w ramach Promocji musi nastąpić przy zastosowaniu standardowego harmonogramu płatności odpowiadającego poszczególnym etapom budowy określonym w Prospekcie Informacyjnym stanowiącym załącznik do umowy deweloperskiej lub umowy przedwstępnej.

 

§ 3 PAKIET BONUSÓW 

1.    Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu Uczestnik Promocji, który spełni łącznie wszystkie warunki wskazane w § 2 Regulaminu otrzyma:

a)    rabat na cenę Mieszkania,

b)    Miejsce Postojowe (rozumiane jako prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego zewnętrznego lub w hali garażowej zlokalizowanego na nieruchomości wspólnej),

c)    system SMART HOME w wersji Premium, szczegółowy zakres funkcjonalności Systemu SMART HOME w wersji Premium określony został w Załączniku nr 2 do Regulaminu).

 

§ 4 DANE OSOBOWE

1.   Podanie danych osobowych za pomocą formularza aplikacyjnego jest dobrowolne, przy czym jest warunkiem wzięcia udziału w Promocji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w akcji promocyjnej.

2.   Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator (dalej: Administrator"). Z Administratorem można skontaktować przez e-mail: iod@murapol.pl

3.   Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: rodo@murapol.pl.

4.   Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej jako: „RODO”.

5.   Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

a)     Włączenia Uczestnika do Promocji i wykonania postanowień Regulaminu Promocji zaakceptowanego przez Uczestnika (w tym w celu przyznawania Pakietu Bonusów, rozpatrywania reklamacji i realizowania innych praw i obowiązków wynikających z Regulaminu). Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b)     Dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrona przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;

c)     Realizacji obowiązków prawnych Administratora w zakresie rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

d)     Prowadzenie działań marketingowych w zakresie oferty Organizatora bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

e)     Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Uczestnika - w celu prowadzenia działań marketingowych oferty Administratora z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane będą przetwarzane w tym celu do czasu wycofania zgody na takie działanie.

6.   Dane Uczestników mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:  

a)     Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora niezbędne usługi, np. dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych. Podmioty te związane są z Administratorem umowami, na podstawie których zobowiązane są do działania zgodnie z instrukcjami Administratora i do niewykorzystywania danych osobowych do własnych celów;

b)     Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

c)     Właściwej spółce w ramach Grupy Kapitałowej Murapol, która odpowiada za sprzedaż mieszkania wskazanego przez Uczestnika w formularzu aplikacyjnym, w celu zawarcia z Uczestnikiem umowy rezerwacyjnej. Podstawą prawną przekazania danych osobowych Uczestnika jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań przed zawarciem umowy z Uczestnikiem, zgodnie z żądaniem Uczestnika.     

7.   Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Uczestników.

8.   Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do uzyskania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Informujemy, że warunki skorzystania z ww. praw są określone w przepisach prawa, wobec czego prawa te nie mają charakteru bezwzględnego. W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt pod adresem rodo@murapol.pl.

9.   Dane Uczestników nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.  

10.   Okres przechowywania Danych Uczestników jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Zasadniczo, Organizator będzie przechowywać dane Uczestników do czasu ostatecznego rozliczenia Pakietu Bonusów przekazywanego Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Programu oraz do upływu okresów przechowywania dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczej zgodnie z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości. W przypadku osób, które przesłały do Organizatora formularz aplikacyjny, o którym mowa w § 2 ust. 3 powyżej, a które nie stały się Uczestnikami, dane osobowe takich osób będą przechowywane przez Organizatora.

11.                W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Danych Uczestników przez Administratora, Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (www.uodo.gov.pl).

12.                Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Administratora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie w formie pisemnej lub elektronicznej oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

 

§ 5 REKLAMACJE

1.    Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy rezerwacyjnej na Mieszkanie wybrane przez Uczestnika.

2.    O zachowaniu terminu decyduje data wysłania reklamacji.

3.    Reklamację w formie pisemnej należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora tj. Home Credit Group Finanse i Nieruchomości sp. z o.o. ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko – Biała, z dopiskiem: reklamacja „217 mieszkaniowych okazji inwestycyjnych w 15 miastach”.

4.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać obligatoryjnie: imię i nazwisko i dokładny adres Uczestnika, fakultatywnie adres e-mail Uczestnika, dane nabywanego Mieszkania (w tym numer roboczy, miasto, nazwę inwestycji) jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

5.    O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od doręczenie reklamacji Organizatorowi.

6.    Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora.

7.    Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarie, błędy i nieprawidłowości będące wynikiem zakłóceń, awarii systemów informatycznych i transferu informacji drogą elektroniczną.

 

§ 6 POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

1.    Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości rabatu w postaci Promocji ani otrzymania jego ekwiwalentu pieniężnego. Regulamin nie zwalnia Uczestników Promocji z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

2.    Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Promocji wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji, jak również odmówić wzięcia udziału w Promocji po przesłaniu przez Uczestnika formularza aplikacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, w stosunku do Uczestnika, wobec którego Organizator powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.

3.    W sytuacji powzięcia przez Organizatora uzasadnionych podejrzeń co do Uczestnika o działania sprzeczne z Regulaminem, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń, Organizator przedstawi Uczestnikowi wyniki przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na adres Organizatora. Regulamin dostępny jest również w biurach sprzedaży Organizatora oraz na stronach internetowych Organizatora:       

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-ogolny

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-torun

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-lodz

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-warszawa

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-krakow

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-wroclaw

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-slask

2.    Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronach internetowych Organizatora:

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-ogolny

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-torun

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-lodz

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-warszawa

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-krakow

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-wroclaw

https://landing.murapol.pl/stala-rata-22-maj-slask

3.    Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

4.    W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Promocji.

5.    Wykluczony Uczestnik traci prawo do rabatu w postaci Promocji, Organizator może żądać zwrotu rabatu lub jego równowartości.

6.    Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne

z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w  pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne. 

7.    Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Zestawienie spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Murapol

 

Lp.Spółka
1.Murapol Projekt sp. z o.o. 1 Sp.j.
2.Murapol Projekt sp. z o.o. 3 Sp.j.
3.Murapol Projekt sp. z o.o. 10 sp.j.
4.Murapol Projekt sp. z o.o. 11 sp.j.
5.Murapol Projekt sp. z o.o. 12 Sp.j.
6.Murapol Projekt sp. z o.o. 13 Sp.j.
7.Murapol Projekt sp. z o.o. 16 Sp.j.
8.Murapol Projekt 26 sp. z o.o.
9.Murapol Projekt 27 sp. z o.o.
10.Murapol Projekt 34 sp. z o.o.
11.Murapol Projekt 35 sp. z o.o.
12.MURAPOL PROJEKT sp. z o.o. DEWELOPER Sp.j.
13.MURAPOL PROJEKT SP. Z O.O. WOLA Sp.j.
14.MURAPOL Projekt SP. Z O.O. NOWE WINOGRADY sp.j.
15.Murapol Projekt Sp. z.o.o Nowe Czyżyny Sp.j.
16.Murapol Wola House Sp. z o.o.
17.Murapol Projekt Sp. z o.o. 2014 Sp.j.
18.Murapol Projekt Sp. z o.o.  BBA Sp.j.
19.MURAPOL PROJEKT Sp. z o.o. GARBARNIA sp. j.
20.Murapol Projekt Sp. z o.o. GDA II Sp.j
21.Murapol Radockiego sp. z o.o.
22.MURAPOL PROJEKT SP. Z O.O. GDA SKA
23.Murapol Projekt Sp. z o.o. 23 Sp.j.
24.Murapol & M Investment Sp. zo.o.
25.MURAPOL PROJEKT SP. Z O.O. SP.J.
26.MURAGER GmbH
27.MURAPOL SMIDOWICZA SP. Z O.O.
28.Murapol Projekt 37 sp. z o.o.
29.Murapol Projekt 38 sp. z o.o.
30.Murapol Westini Sp. z o.o.
31.Murapol Projekt 39 sp. z o.o.
32.Murapol Projekt 41 sp. z o.o.
33.Murapol Projekt 42 sp. z o.o.
34.Murapol Projekt 43 sp. z o.o.
35.Murapol Projekt 45 sp. z o.o.
36.Murapol Projekt 46 sp. z o.o.
37.Media Deweloper.pl sp. z o.o.
38.Murapol Projekt 59 sp. z o.o.
39.Murapol Real Estate S.A.
40.Home Credit Gorup Finance I Nieruchomości sp. z o.o.
41.MURAPOL Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o.
42.Murapol Architects Drive S.A.
43.Locomotive Management limited
44.MFM Capital 2 sp. z o.o.
45.MFM Capital 3 sp. z o.o.
46.MFM Capital 4 sp. z o.o.
47.MFM Capital 5 sp. z o.o.
48.MFM Capital 6 sp. z o.o.
49.Murapol Asset Management S.A. w likwidacji
50.Murapol Nowy Złocień 23 sp. z o.o.
51.Murapol Projekt sp. z o.o.
52.Petrofox sp. z o.o.
53.TP III Capital sp. z o.o.
54.MURAPOL S.A.
55.Partner S.A.
56.Cross Bud S.A.
57.Murapol HRE 1 sp. z o.o.
58.Murapol HRE 2 sp. z o.o.
59.OTLA 12 sp. z o.o.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu:

- Szczegółowy zakres funkcjonalności Systemu SMART HOME w wersji Premium”

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Regulamin Ubezpieczenia TUiR „WARTA” S.A.

1)      Rezerwujący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin Ubezpieczenia TUiR „WARTA” S.A.,

2)      Zakres Ubezpieczenia TUiR „WARTA” S.A. obejmuje ubezpieczenie na wypadek utraty stałego źródła dochodów albo ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia, stanowiącymi Załącznik nr 1.

3)      Warunkami przystąpienia do Ubezpieczenia TUiR „WARTA” S.A. wymagającymi łącznego spełnienia, są:

      a)           zawarcie umowy deweloperskiej z Deweloperem,

      b)           złożenie w dniu zawarcia umowy deweloperskiej, nie później jednak niż do momentu jej podpisania przez strony Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, stanowiącej Załącznik nr 2,

      c)           spełnienie warunków objęcia ochroną ubezpieczeniową określonych w Warunkach Ubezpieczenia,

4)      Dokładny zakres ochrony ubezpieczeniowej, zasady korzystania z ochrony ubezpieczeniowej udzielanej w ramach Ubezpieczenia oraz prawa i obowiązki Rezerwującego związane z Ubezpieczeniem zostały szczegółowo określone w Warunkach Ubezpieczenia, z którymi Rezerwujący ma prawo i obowiązek zapoznać się przed przystąpieniem do Ubezpieczenia.

5)      Okres Ubezpieczenia trwa maksymalnie 12 miesięcy.

6)      Składki z tytułu Ubezpieczenia pokrywa MURAPOL S.A.

7)      Podmiotem ponoszącym odpowiedzialność z tytułu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej w ramach Ubezpieczenia jest wyłącznie Ubezpieczyciel. MURAPOL jest podmiotem wyłącznie finansującym ochronę ubezpieczeniową udzielaną w ramach Ubezpieczenia i nie ponosi wobec Rezerwującego odpowiedzialności z tytułu ochrony ubezpieczeniowej bądź odpowiedzialności związanej z ograniczeniami tej ochrony ubezpieczeniowej wynikającymi z Warunków Ubezpieczenia.

8)      Przystąpienie do Ubezpieczenia stanowi przychód Rezerwującego z innych źródeł a Rezerwujący zobowiązany jest do samodzielnego rozliczenia podatku z tego tytułu. Rezerwujący otrzyma na koniec roku podatkowego odpowiednią informację zgodnie z odrębnymi przepisami.

9)      W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez Dewelopera z przyczyn leżących po stronie Rezerwującego, Rezerwujący zwróci Ubezpieczającemu poniesiony przez niego koszt opłacenia składki ubezpieczeniowej w zakresie, w jakim Ubezpieczający nie otrzymał zwrotu niewykorzystanej części składki od Ubezpieczyciela.

10)   W przypadku, gdy z przyczyn nieleżących po stronie Dewelopera umowa deweloperska zostanie rozwiązana lub będzie dotknięta nieważnością, Rezerwujący zwróci Ubezpieczającemu poniesiony przez niego koszt opłacenia składki ubezpieczeniowej w zakresie, w jakim Ubezpieczający nie otrzymał zwrotu niewykorzystanej części składki od Ubezpieczyciela.

11)   W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 9 lub ust. 10 powyżej, Ubezpieczający zwróci się do Rezerwującego o zwrot kosztu opłaconej składki ubezpieczeniowej, wskazując odpowiedni numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close