Murapol Poradniki Wynajem mieszkania – co musisz wiedzieć?
PORADNIK

Wynajem mieszkania – co musisz wiedzieć?

Klient inwestycyjny wynajem-mieszkania-co-musisz-wiedziec

Inwestowanie w mieszkania na wynajem w ostatnich latach stało się synonimem pewnego i satysfakcjonującego zarobku. Zainteresowanie tą formą pomnażania kapitału nie spadło, nawet mimo rynkowych zawirowań spowodowanych epidemią koronawirusa. W niepewnych czasach warto jednak zadbać o bezpieczeństwo i przygotować umowę najmu mieszkania, chroniącą interesy najemcy i jednocześnie czytelną dla wynajmującego. O czym należy pamiętać?

Umowa najmu mieszkania jest dokumentem, którego zapisy regulowane są przez  prawo cywilne. W uproszczeniu jej zadaniem jest określenie kto, komu i na jakich warunkach zobowiązuje się udostępnić do użytkowania lokal mieszkalny – w zamian za określoną kwotę.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego – co powinna zawierać?

Wzory umowy najmu łatwo można znaleźć w internecie i dostosować samodzielnie do własnych potrzeb. Można również zlecić stworzenie tego typu umowy kancelarii prawnej. Ważne, by została spisana w 2 egzemplarzach –  po jednym dla każdej ze stron. 

Co powinno znaleźć się w umowie:

 • data oraz miejsce jej zawarcia;
 • określenie stron – danych wynajmującego i najemcy wraz z numerami PESEL, seriami i numerami dowodów tożsamości;
 • dane i opis lokalu – stan mieszkania, powierzchnia (zgodna z wpisem w Księdze Wieczystej) oraz jego wyposażenie (np. meble, sprzęt AGD i RTV);
 • czas trwania – umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub wskazywać termin, w którym jej ważność dobiega końca;
 • wysokości czynszu i sposób uiszczania opłat (wraz z wyszczególnieniem kosztów mediów oraz określeniem, która ze stron dokonuje ich płatności);
 • prawa i obowiązki każdej ze stron, np. wskazanie okresu wypowiedzenia, jaki przysługuje najemcy, określenie kwestii podnajmu lokalu osobom trzecim, określenie czy i w jakim zakresie najemca może przeprowadzać ewentualne zmiany/remonty w mieszkaniu;
 • podpisy stron.

Co z wypowiedzeniem umowy najmu?

Każda ze stron ma prawo do tego, by na określonych zasadach wypowiedzieć umowę najmu. Należy pamiętać przy tym, że ta zawarta na czas nieokreślony, może zostać wypowiedziana w każdej chwili – przy zachowaniu terminów ustawowych wypowiedzenia, określonych w kodeksie prawa cywilnego. Daty te są zależne od sposobu płatności czynszu:

 • gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc – najem można wypowiedzieć na trzy miesiące naprzód;
 • gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód;
 • gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód;
 • gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

W przypadku umowy terminowej trzeba przewidzieć taką możliwość w zapisach. Należy jednak pamiętać, że umowa na czas określony ma charakter stały i co do zasady powinna trwać od początku do końca określonego okresu najmu. Dlatego na etapie konstruowania umowy, warto określić kiedy i na jakich warunkach może wypowiedzieć ją zarówno najemca, jak i wynajmujący. Co ważne, kwestie wypowiedzenia przez wynajmującego reguluje też ustawa o ochronie praw lokatorów.
 

Kiedy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu?

Może to nastąpić z uwagi na jedną z poniższych przesłanek:

 • lokalu używany jest w sposób sprzeczny z umową, np. jest wykorzystywany w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • najemca dopuszcza się szkód w lokalu – doprowadza do powstawania zniszczeń w mieszkaniu lub w częściach wspólnych budynku;
 • zachowanie najemcy jest uciążliwe dla lokatorów – np. częste naruszanie ciszy nocnej;
 • najemca zalega z opłatami, nie dokonuje wpłat za co najmniej trzy pełne okresy płatności;
 • najemca podnajmuje  lokal osobom trzecim – jeśli  nie otrzymał na to pozwolenia od właściciela mieszkania

Wypowiedzenie umowy najmu powinno zostać wręczone na piśmie. Przepisy określają, że powinno ono zawierać:

 • miejscowość i datę sporządzenia;
 • dane strony wypowiadającej umowę oraz strony, której umowa jest wypowiadana;
 • adres lokalu mieszkalnego objętego umową;
 • powód wypowiedzenia umowy wraz z uzasadnieniem;
 • określenie terminu wypowiedzenia;
 • podpis strony wypowiadającej umowę.

Contact us

close

Бланк з контактами

close